Thông tin dự án

  • Đối tác:T?ng Công ty Ði?n l?c Mi?n B?c
  • Thời gian:04/10/2014
  • Địa điểm:Trung tâm hôi nghị quốc gia hà nội

Mô tả dự án

Lễ kỷ niệm 45 năm ngày thành lập tổng công ty điện lực miền bắc và đón nhận huân chương độc lập hạng nhất

Ngày 4 tháng 10 nam 2014, t?i Trung tâm H?i ngh? qu?c gia, T?ng Công ty Ði?n l?c mi?n B?c dã long tr?ng t? ch?c “L? k? ni?m 45 nam ngày thành  l?p và dón nh?n Huân chuong d?c l?p h?ng nh?t”. Tham d? bu?i l? có Phó Ch? t?ch nu?c Nguy?n Th? Doan; nguyên Úy viên B? Chính tr?, Ch? t?ch Qu?c h?i Nguy?n Van An; B? tru?ng B? Công Thuong Vu Huy Hoàng cùng d?i di?n Van phòng Ch? t?ch nu?c, Van phòng Chính ph?, d?i di?n các B? ngành Trung uong và d?a phuong; Lãnh d?o T?p doàn Ði?n l?c Vi?t Nam và các Công ty di?n l?c thu?c NPC 27 t?nh mi?n B?c.

M?c tiêu

Là m?t trong các don v? xu?t s?c du?c tôn vinh “Doanh nghi?p m?nh và phát tri?n b?n v?ng”, T?ng công ty Ði?n l?c mi?n B?c sau 45 nam xây d?ng và tru?ng thành dã tr? thành “cái nôi” c?a ngành di?n l?c Vi?t Nam. T?ng công ty Ði?n l?c mi?n B?c dã vinh d? du?c nh?n nhi?u ph?n thu?ng cao quý c?a Ð?ng và Nhà nu?c trao t?ng: Huân chuong Ð?c l?p h?ng Nh?t, Nhì, Ba; danh hi?u Anh hùng Lao d?ng th?i k? d?i m?i và nhi?u C? thi dua, Huy chuong, B?ng khen c?a Chính ph?, các b?, ngành và d?a phuong.

“L? k? ni?m 45 nam ngày thành  l?p và dón nh?n Huân chuong d?c l?p h?ng nh?t”là d?u m?c quan tr?ng trong quá trình phát tri?n c?a T?ng công ty Ði?n l?c mi?n B?c. Bu?i l? dòi h?i ph?i du?c t? ch?c m?t cách long tr?ng và không du?c m?c b?t k? sai sót nào.

Công vi?c và K?t qu?

V?i tính ch?t quan tr?ng c?a s? ki?n và s? tham d? c?a nhi?u lãnh d?o Ð?ng và Nhà nu?c, d?i di?n các B?, ngành…, ngay t? giai do?n chu?n b?, Unic luôn chú tr?ng trong t?ng chi ti?t dù là nh? nh?t, không d? x?y ra b?t c? sai sót nào.

“L? k? ni?m 45 nam ngày thành  l?p và dón nh?n Huân chuong d?c l?p h?ng nh?t” c?a T?ng công ty Ði?n l?c mi?n B?c du?c t? ch?c quy mô, bài b?n di?n ra thành công t?t d?p, nh?n du?c nhi?u l?i khen ng?i. Bu?i l? dã thu hút s? chú ý c?a dông d?o phóng viên báo chí, các dài truy?n hình t? trung uong d?n d?a phuong.

 

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO VÀ TỔ CHỨC SỰ KIỆN UNIC

VPGD : Tầng 4, Toà nhà An Bình, KÐT Ðịnh Công, Q. Hoàng Mai, Hà Nội

Phone: 024 3640 0671 - Fax: 024 3573 9460

Hotline: 090 326 6363

Website: www.unicevent.vn