Thông tin dự án

  • Đối tác:A. O. Smith
  • Thời gian:25/05/2018
  • Địa điểm:Khách sạn Sheraton Hanoi

Mô tả dự án

Hội nghị khách hàng và ra mắt sản phẩm sống với chuẩn mực mới cùng AO Smith

Nh?ng nam qua, song hành v?i t?c d? phát tri?n kinh t? m?nh m?, nhóm khách hàng ti?m nang thu?c phân khúc trung và cao c?p t?i Vi?t Nam dang có s? gia tang dáng k? c? v? s? lu?ng và ch?t lu?ng. Ð?c bi?t, nhóm khách hàng này ngày càng có yêu c?u cao v? ch?t lu?ng s?n ph?m, cung nhu d?ch v? h?u mãi và uy tín c?a thuong hi?u. Xác d?nh ti?m nang c?a th? tru?ng, t?i Vi?t Nam, A. O. Smith d?nh v? s? là thuong hi?u d?ng d?u ? phân khúc cao c?p v?i nh?ng s?n ph?m ch?t lu?ng, dem d?n cho ngu?i tiêu dùng Vi?t Nam m?t chu?n m?c hoàn toàn m?i v? s?n ph?m máy l?c nu?c.

M?c tiêu

"H?i ngh? khách hàng & Ra m?t s?n ph?m m?i c?a A. O. Smith" du?c t? ch?c v?i m?c tiêu truy?n t?i thông di?p “S?ng v?i chu?n m?c m?i”, thông qua vi?c gi?i thi?u dòng s?n ph?m máy l?c nu?c A.O. Smith th? h? m?i models A1 và  A2 v?i nh?ng sáng t?o công ngh? m?i d?t phá, d?c bi?t là h? th?ng tích h?p t?i uu hoá iOSm.

Công vi?c và k?t qu?

Sau quá trình chu?n b? chu dáo, k? càng, Unic cùng A. O. Smith Vi?t Nam dã t? ch?c thành công "H?i ngh? khách hàng & Ra m?t s?n ph?m m?i c?a A. O. Smith", v?i nhi?u ho?t d?ng thú v?, h?p d?n, th? hi?n rõ mong mu?n c?a thuong hi?u A. O. Smith: luôn luôn t?o ra nh?ng chu?n m?c sáng t?o m?i d? góp ph?n dem d?n m?t cu?c s?ng t?t d?p hon cho ngu?i tiêu dùng Vi?t Nam. S? ki?n thu hút s? quan tâm c?a dông d?o các co quan báo chí, truy?n thông, cùng s? tham d? c?a các nhà phân ph?i, d?i lý chính th?c c?a hãng t?i Vi?t Nam, cung nhu nhi?u khách hàng thân thi?t c?a A.O.Smith Vi?t Nam trong su?t th?i gian qua.

 

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO VÀ TỔ CHỨC SỰ KIỆN UNIC

VPGD : Tầng 4, Toà nhà An Bình, KÐT Ðịnh Công, Q. Hoàng Mai, Hà Nội

Phone: 024 3640 0671 - Fax: 024 3573 9460

Hotline: 090 326 6363

Website: www.unicevent.vn