Thông tin dự án

  • Đối tác:Hoa Sen Group
  • Thời gian:2/9/2017
  • Địa điểm:Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tinh, Ðồng Hới, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quy Nhon, Nha Trang

Mô tả dự án

Giải xe đạp quốc tế VTV cúp tôn hoa sen năm 2017

Gi?i xe d?p Qu?c t? VTV – Cúp Tôn Hoa Sen 2017 là gi?i d?u quy mô do Ðài Truy?n hình Vi?t Nam ph?i h?p cùng Liên doàn Xe d?p - Mô tô Th? thao Vi?t Nam, T?p doàn Hoa Sen, Công ty Truy?n thông Unic t? ch?c thu?ng niên v?i thông di?p “Vòng quay lan t?a”. Gi?i d?u quy t? các Câu l?c b?, các v?n d?ng viên hàng d?u Vi?t Nam cùng nhi?u qu?c gia khác, v?i nhi?u ho?t d?ng d?ng hành ý nghia xuyên su?t các ch?ng c?a gi?i.

M?c tiêu

Gi?i xe d?p Qu?c t? VTV – Cúp Tôn Hoa Sen 2017 du?c t? ch?c nh?m t?o nên m?t ho?t d?ng truy?n thông có ý nghia xã h?i l?n; d?ng th?i t?o co h?i giao luu, c? xát, nâng cao trình d?, k? thu?t, dua b? môn xe d?p Vi?t Nam ngày càng phát tri?n, d?t d?n các tiêu chu?n Qu?c t?. Gi?i d?u cung là co h?i gi?i thi?u, qu?ng bá d?n b?n bè qu?c t? v? du l?ch, van hóa, l?ch s? Vi?t Nam.

Công vi?c và k?t qu?

Ð? d?t du?c các m?c tiêu dã d? ra, ngay t? giai do?n chu?n b?, Ðài Truy?n hình Vi?t Nam, Liên doàn Xe d?p – Mô tô Th? thao Vi?t Nam, T?p doàn Hoa Sen và Công ty Truy?n thông Unic dã thành l?p Ban t? ch?c gi?i và ti?n hành di ti?n nh?m ph?i h?p ch?t ch? v?i các d?a phuong noi doàn dua s? di qua.

Cùng v?i dó, k? ho?ch truy?n thông gi?i d?u du?c th?c hi?n bài b?n, d?ng d?, truy?n thông da kênh cung giúp gi?i d?u thu hút du?c s? chú ý quan tâm c?a dông d?o công chúng:

1. Ðua tin r?ng rãi trên các t? báo l?n, các dài truy?n hình trung uong và d?a phuong v? L? công b?  và ký l?t h?p tác Gi?i xe d?p Qu?c t? VTV - Cúp Tôn Hoa Sen 2017 - Vòng quay lan t?a

2. 05 chuong trình du?c truy?n hình tr?c ti?p trên kênh VTV3 Ðài Truy?n hình Vi?t Nam:

- L? Khai m?c và Ch?ng 1 Gi?i xe d?p Qu?c t? VTV - Cúp Tôn Hoa Sen 2017 t? 08h00 d?n 10h10 ngày 02/09 trên kênh VTV3 và VTV3 HD 

- Vòng Ðua Ski:

+ Quanh Qu?ng tru?ng H? Chí Minh - Ngh? An t? 08h15 d?n 10h25 ngày 05/09 trên kênh VTV3 và VTV3 HD 

+ Quanh Qu?ng tru?ng 24/3 - Qu?ng Nam t? 08h00 d?n 10h00 ngày 10/09 trên kênh VTV3 và VTV3 HD 

- Vòng dua cá nhân tính gi? quanh Qu?ng tru?ng Nguy?n T?t Thành - Quy Nhon t? 08h15 d?n 10h25 ngày 12/09 trên kênh VTV3 và VTV3 HD 

- Gala b? m?c và trao gi?i Gi?i xe d?p Qu?c t? VTV - Cúp Tôn Hoa Sen 2017 t? 16h00 d?n 16h55 ngày 17/09 trên kênh VTV3 và VTV3 HD 

3.  S?n xu?t 18 chuong trình "Nh?t ký Gi?i xe d?p Qu?c t? VTV Cúp Tôn Hoa Sen 2017", phát sóng vào 19h45 hàng ngày trên VTV6 t? ngày 1/9 d?n h?t ngày 18/9/2017, mang d?n cho khán gi? nh?ng tin t?c c?p nh?t, nh?ng phóng s?, câu chuy?n bên l? c?a doàn dua trong th?i gian di?n ra gi?i d?u.

4. S?n xu?t 18 chuong trình "Ð?ng hành cùng Gi?i xe d?p qu?c t? VTV Cúp Tôn Hoa Sen 2017", phát sóng vào 16h30 t? th? Hai d?n th? Sáu trên kênh VTV3 và 16h30 th? B?y, Ch? Nh?t trên kênh VTV6 t? ngày 1/9 d?n h?t ngày 18/9/2017, tóm t?t l?i di?n bi?n ch?ng dua trong ngày, giúp ngu?i hâm m? d? dàng theo dõi gi?i d?u.

5. Hon 46.000 ph?n quà và 200 xe d?p dã du?c trao cho tr? em hi?u h?c trên toàn qu?c qua ho?t d?ng d?ng hành “Cùng em di h?c” xuyên su?t gi?i d?u.

6. Tri?n khai k? ho?ch Digital Marketing, livestream toàn b? gi?i d?u trên fanpage "Th? thao Vi?t Nam" – fanpage chính th?c c?a gi?i nh?m tang tính tuong tác cho gi?i d?u.

Dù tr?i qua không ít khó khan, gian nan trên du?ng dua nhung b?ng nang l?c và kinh nghi?m, Ban t? ch?c dã ph?i h?p cùng các d?a phuong t?o nên nh?ng ch?ng dua h?p d?n và an toàn. Gi?i xe d?p Qu?c t? VTV – Cúp Tôn Hoa Sen 2017 khép l?i v?i nhi?u l?i khen ng?i v? cách th?c t? ch?c, ch?t lu?ng chuyên môn cao cung nhu nhi?u di?m m?i m? mà gi?i d?u nam nay dem l?i. Ð?c bi?t, ? các d?a phuong noi doàn dua di qua, ngu?i dân luôn dành nh?ng tình c?m d?c bi?t cho các tay dua b?ng nh?ng màn c? vu cu?ng nhi?t và vô tu. Gi?i d?u th?c s? dã t?o co h?i d? các t?nh thành qu?ng bá du l?ch, van hoá và con ngu?i c?a d?a phuong mình.

 

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO VÀ TỔ CHỨC SỰ KIỆN UNIC

VPGD : Tầng 4, Toà nhà An Bình, KÐT Ðịnh Công, Q. Hoàng Mai, Hà Nội

Phone: 024 3640 0671 - Fax: 024 3573 9460

Hotline: 090 326 6363

Website: www.unicevent.vn