Thông tin dự án

  • Đối tác:VTV, Tập đoàn Hoa Sen
  • Thời gian:04/08/2018
  • Địa điểm:Nhà thi đấu tỉnh Hà Tĩnh

Mô tả dự án

Giải Bóng chuyền nữ Quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen 2018

Thông tin dự án

Ðối tác: Tập đoàn Hoa Sen, VTV

Ðịa điểm: Nhà thi đấu tỉnh Hà Tinh

Thời gian: Từ 4/8 đến 11/8 năm 2018

Ðội tuyển: ÐT Viêkt Nam, CLB Altay (Kazakhstan), ÐH Hokkaido (Nhật Bản), CLB Vân Nam (Trung Quốc), Ðôki tuyển trẻ Việt Nam, CLB Tứ Xuyên (Trung Quốc), Ðội CHDCND Triều Tiên, ÐH Ðài Bắc Trung Hoa.

 

Mô t? d? án

Nam 2018, Gi?i Bóng chuy?n n? Qu?c t? VTV Cup dã bu?c sang l?n t? ch?c th? 15 - m?t c?t m?c dáng t? hào c?a gi?i d?u và bóng chuy?n Vi?t Nam. ? mùa gi?i này, Ðài Truy?n hình Vi?t Nam, Liên doàn Bóng chuy?n Vi?t Nam ph?i h?p cùng T?p doàn Hoa Sen ti?p t?c d?ng hành d? t? ch?c m?t gi?i d?u quy mô, uy tín và b? ích cho các v?n d?ng viên c?a Bóng chuy?n n? Vi?t Nam d?ng th?i dáp ?ng s? ch? d?i c?a dông d?o ngu?i hâm m? bóng chuy?n trên c? nu?c. 

 

M?c tiêu 

? tu?i 15 – m?t c?t m?c dáng nh?, VTV Cup 2018 dòi h?i ph?i ph?i t?o du?c ?n tu?ng d?c bi?t, ghi d?u trong lòng ngu?i hâm m? c? v? chuyên môn cung nhu công tác truy?n thông gi?i d?u. Ðây chính là bài toán mà Ban t? ch?c ph?i di tìm l?i gi?i.

 

Công vi?c và k?t qu?

Gi?i Bóng chuy?n n? Qu?c t? VTV Cup ?ng Nh?a Hoa Sen 2018 v?i s? ph?i h?p t? ch?c c?a Liên doàn Bóng chuy?n Vi?t Nam, T?p doàn Hoa Sen và Công ty Truy?n thông Unic dã mang d?n m?t gi?i d?u v?i ch?t lu?ng chuyên môn vu?t tr?i, công tác truy?n thông gi?i d?u du?c th?c hi?n d?ng b?, bài b?n, tri?n khai da kênh, t?o nên s?c hút l?n d?i v?i ngu?i hâm m? c? nu?c nói chung và t?nh Hà Tinh nói riêng.

- Ðua tin r?ng rãi trên các t? báo l?n, các dài truy?n hình trung uong và d?a phuong cùng các kênh m?ng xã h?i bu?i H?p báo Gi?i bóng chuy?n n? Qu?c t? VTV Cup ?ng Nh?a Hoa Sen 2018, H?p báo Hoa khôi Gi?i bóng chuy?n n? Qu?c t? VTV Cup ?ng Nh?a Hoa Sen 2018.

- Truy?n hình tr?c ti?p L? Khai m?c Gi?i bóng chuy?n n? Qu?c t? VTV Cup ?ng Nh?a Hoa Sen 2018.

- Tu?ng thu?t tr?c ti?p 24 tr?n d?u trên kênh VTV5 HD và VTV6 HD, d?ng th?i livestream toàn b? các tr?n trên fanpage U-Sports – fanpage truy?n thông chính th?c c?a gi?i.

- S?n xu?t các chuong trình d?ng hành:

+ Chuong trình Nh?t ký VTV Cup 2018 th?i lu?ng 15 phút phát sóng vào lúc 13h00 hàng ngày t? 2/8 d?n 12/7 trên kênh VTV6 HD.

+ Chuong trình d?c bi?t S?c màu VTV Cup 2018 v?i th?i lu?ng 60 phút du?c phát sóng vào lúc 20h00 ngày 10/8/2018 trên kênh VTV6.

- Truy?n hình tr?c ti?p L? b? m?c Gi?i bóng chuy?n n? Qu?c t? VTV Cup ?ng Nh?a Hoa Sen 2018.

- Tri?n khai k? ho?ch Digital Marketing c?a gi?i d?u trên fanpage U-Sports. 

V?i nh?ng n? l?c không nh? trong công tác t? ch?c và truy?n thông, VTV Cup 2018 dã t?o du?c d?u ?n trong lòng ngu?i hâm m?. Ði?u dó du?c th? hi?n rõ ràng qua hình ?nh hàng ngàn ngu?i dân ch? d?i t? sáng s?m, th?m chí thâu dêm d? mua du?c vé xem các tr?n d?u c?a gi?i; khán dài luôn ch?t kín khán gi?; các tin t?c v? gi?i luôn du?c ngu?i hâm m? dón ch?, c?p nh?t thu?ng xuyên. Gi?i Bóng chuy?n N? qu?c t? VTV Cup ?ng Nh?a Hoa Sen 2018 khép l?i thành công dã m?t l?n n?a cho th?y s? chuyên nghi?p trong khâu t? ch?c, cung nhu kh?ng d?nh du?c thuong hi?u dã t?n t?i trong su?t 15 nam t? ch?c gi?i.

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO VÀ TỔ CHỨC SỰ KIỆN UNIC

VPGD : Tầng 4, Toà nhà An Bình, KÐT Ðịnh Công, Q. Hoàng Mai, Hà Nội

Phone: 024 3640 0671 - Fax: 024 3573 9460

Hotline: 090 326 6363

Website: www.unicevent.vn