Thông tin dự án

  • Đối tác:Hoa Sen Group, VTV
  • Thời gian:24/08/2016
  • Địa điểm:Ðà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Quảng Bình, Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, Hà Nam, Nam Ðịnh, Thái Bình, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nội

Mô tả dự án

Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV - Cúp Tôn Hoa Sen 2016

Gi?i xe d?p Qu?c t? VTV - Cúp Tôn Hoa Sen 2016 là gi?i d?u m? màn cho s? ki?n th? thao thu?ng niên mang d?ng c?p Qu?c t? du?c t? ch?c t?i Vi?t Nam v?i t?ng gi?i thu?ng lên d?n g?n 500 tri?u d?ng. Ðây là nam d?u tiên Gi?i xe d?p Qu?c t? VTV - Cúp Tôn Hoa Sen 2016 du?c th?c hi?n vì th? công tác t? ch?c và truy?n thông gi? vai trò then ch?t t?o nên tên tu?i c?a gi?i d?u, kh?ng d?nh ch?t lu?ng c?a gi?i.

M?c tiêu

V?n d? du?c d?t lên hàng d?u Gi?i xe d?p Qu?c t? VTV Cup Tôn Hoa Sen 2016 là góp ph?n mang d?n m?t di?n m?o m?i cho xe d?p nu?c nhà, t?o b? phóng cho s? phát tri?n c?a b? môn xe d?p t?i Vi?t Nam.

Công vi?c và K?t qu?

Là don v? ph?i h?p t? ch?c và truy?n thông cho gi?i Xe d?p Qu?c t? VTV Cup Tôn Hoa Sen 2016, Unic dã c? nhân s? tham gia công tác ti?n tr?m v?i các d?a phuong mà doàn dua s? di qua, cùng th?ng nh?t v? nh?ng di?u kho?n cung nhu các v?n d? c?n th?c hi?n d? t? ch?c cu?c dua m?t cách t?t nh?t. Cùng v?i dó, Unic cung xây d?ng và tri?n khai các k? ho?ch truy?n thông xuyên su?t gi?i Xe d?p Qu?c t? VTV Cup Tôn Hoa Sen 2016 g?m:
 
1.  L? công b? Gi?i xe d?p Qu?c t? VTV - Cúp Tôn Hoa Sen 2016
2.  Chuong trình truy?n hình tr?c ti?p:
- L? Khai m?c Gi?i xe d?p Qu?c t? VTV - Cúp Tôn Hoa Sen 2016 lúc 08h30 d?n 10h00 ngày 24/8/2016  trên kênh VTV3.
- Ch?ng dua ski vòng quanh Qu?ng tru?ng H? Chí Minh (TP Vinh, Ngh? An) lúc 8h15 – 10h00 trên kênh VTV6.
- Ch?ng dua ski vòng quanh H? Hoàn Ki?m (Hà N?i) ngày 2/9/2016 trên kênh VTV3.
- L? b? m?c và trao gi?i lúc 19h00 d?n 19h45 ngày 2/9/2016 trên kênh VTV6  t?i Tru?ng quay ngoài tr?i Ðài Truy?n hình Vi?t Nam.
3. Chuong trình "Nh?t ký Gi?i xe d?p Qu?c t? VTV Cúp Tôn Hoa Sen 2016"
4. Chuong trình t? thi?n "Cùng em di h?c" trên l? trình doàn dua di qua.
5. Tri?n khai k? ho?ch Digital Marketing trên fanpage " Th? thao Vi?t Nam" 
 
M?c dù dây là l?n d?u tiên Gi?i xe d?p Qu?c t? Cúp Tôn Hoa Sen 2016 du?c t? ch?c nhung gi?i d?u dã d? l?i nhi?u ?n tu?ng d?p c? v? khâu t? ch?c và ch?t lu?ng c?a gi?i. S? ki?n th? thao dã t?o co h?i d? các v?n d?ng viên giao luu thi d?u, nâng cao trình d? chuyên môn và k? thu?t, dua b? môn xe d?p Vi?t Nam phát tri?n và d?t chu?n qu?c t?. Bên c?nh vi?c dáp ?ng nhu c?u c?a ngu?i hâm m? th? thao nói chung và b? môn xe d?p nói riêng, gi?i d?u dã gi?i thi?u, qu?ng bá d?n b?n bè qu?c t? v? du l?ch, van hoá, l?ch s?, hình ?nh con ngu?i Vi?t Nam.

 

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO VÀ TỔ CHỨC SỰ KIỆN UNIC

VPGD : Tầng 4, Toà nhà An Bình, KÐT Ðịnh Công, Q. Hoàng Mai, Hà Nội

Phone: 024 3640 0671 - Fax: 024 3573 9460

Hotline: 090 326 6363

Website: www.unicevent.vn