Thông tin dự án

  • Đối tác:T?ng công ty Ði?n l?c mi?n B?c, Công ty Ði?n l?c Qu?ng Ninh
  • Thời gian:10/5/2017
  • Địa điểm:Quảng Ninh

Mô tả dự án

Chương trình phát động hưởng ứng tháng an toàn vệ sinh lao động lần thứ nhất năm 2017

 
Nam 2017 là nam d?u tiên Th? tu?ng Chính ph? quy?t d?nh nâng tu?n an toàn v? sinh lao d?ng thành Tháng An toàn V? sinh Lao d?ng (ATVSLÐ) v?i ch? d? “Thúc d?y công tác hu?n luy?n an toàn, v? sinh lao d?ng d? phòng ng?a các tai n?n lao d?ng và b?nh ngh? nghi?p”. Th?c hi?n ch? d?o c?a B? Công Thuong, T?p doàn Ði?n l?c Vi?t Nam (EVNNPC) xây d?ng k? ho?ch, ch? d?o các don v? ch? d?ng tri?n khai th?c hi?n thông qua vi?c tang cu?ng tuyên truy?n, ph? bi?n v? công tác ATVSLÐ; v?n d?ng cán b?, công nhân viên tích c?c tham gia các ho?t d?ng hu?ng ?ng Tháng hành d?ng v? ATVSLÐ t?i don v?. T?i Qu?ng Ninh, T?ng công ty Ði?n l?c mi?n B?c (EVNNPC) dã t? ch?c Chuong trình Hu?ng ?ng tháng an toàn v? sinh lao d?ng (ATVSLÐ) l?n th? nh?t.
 
M?c tiêu
 
L? phát d?ng c?n thi?t th?c, hu?ng d?n d?i tu?ng ngu?i lao d?ng và cán b? tr?c ti?p ch? d?o s?n xu?t, khuy?n khích các d?a phuong ch? d?o ph?i h?p t? ch?c L? phát d?ng v?i s? tham gia c?a c? khu v?c các doanh nghi?p và c?ng d?ng dân cu trên d?a bàn. Trong l? phát d?ng c?n ph?i xem xét l?ng ghép các ho?t d?ng tuyên truy?n, cung c?p ki?n th?c, ho?t d?ng xã h?i, c?ng d?ng v? công tác ATVSLÐ du?c th? hi?n sinh d?ng, g?n gui, có tính tuyên truy?n cao. Ð? làm t?t di?u dó, EVNNPC tin tu?ng h?p tác v?i Unic t? ch?c Chuong trình Phát d?ng Hu?ng ?ng Tháng An toàn - V? sinh lao d?ng L?n th? 1 nam 2017.
 
Công vi?c và K?t qu?
 
Ngày 10-11/5/2017, t?i Qu?ng Ninh, Unic tri?n khai th?c hi?n d? án t? ch?c th?c hi?n Chuong trình Hu?ng ?ng tháng an toàn v? sinh lao d?ng l?n th? nh?t. Nhi?u ho?t d?ng tuyên truy?n du?c t? ch?c nhu d?p xe, t?a dàm trao d?i các chuyên d? v? công tác ATVSLÐ, các k? nang s?ng an toàn, k? nang thoát hi?m... Bên c?nh dó, trong tháng ATVSLÐ ph?i h?p t? ch?c tham h?i d?ng viên các n?n nhân và gia dình n?n nhân b? tai n?n lao d?ng, b?nh ngh? nghi?p. Ði?m nh?n hu?ng ?ng tháng ATVSLÐ là chuong trình Roadshow 200 xe d?p di?u hành quanh các tuy?n du?ng l?n trong thành ph? H? Long (Qu?ng Ninh) và t?a dàm v? an toàn lao d?ng, phòng ch?ng cháy n?, du?c truy?n hình tr?c tuy?n t?i hon 30 don v? tr?c thu?c EVNNPC. 
 

 

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO VÀ TỔ CHỨC SỰ KIỆN UNIC

VPGD : Tầng 4, Toà nhà An Bình, KÐT Ðịnh Công, Q. Hoàng Mai, Hà Nội

Phone: 024 3640 0671 - Fax: 024 3573 9460

Hotline: 090 326 6363

Website: www.unicevent.vn